شرح وظايف

نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور رعايت دقيق مسائل امنيتي و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده اعم از مالي و تجهيزات دولتي و ...و ارائه گزارشات لازم؛
تحقيق و بررسي پيرامون وظايف و مسؤوليتهاي مرتبط با امور حراست و بكارگيري روشهاي موثر امنيتي و حفاظتي؛
برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم بمنظور رصد مستمر وضعيت امنيتي و حفاظتي از نظر رعايت استانداردها و دستورالعملهاي اصول حفاظتي؛
تعامل، همكاري و هماهنگي با ساير دستگاهها و يا واحدهاي درون و برونسازماني در ارتباط با امور امنيتي و حفاظتي؛
تنظيم برنامه و نظارت در اجرای نگهبانی تاسيسات شرکت؛
طراحی و استقرار سيستم منظم کنترل ورود و خروج ارباب رجوع و افراد بيگانه به شرکت؛
همکاری و نظارت در تهيه, نگهداری, نقل و انتقال و مصرف مواد ناريه مورد نياز طرحهای شرکت؛
تهيه گزارشات كارشناسي و فني مرتبط با امنيت و حراست شركت و ارايه مراجع ذيربط؛
و مانند اين موارد.